Projekat „Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije”

Projekat REPCONS finansira

img.png

U aprilu 2019. godine ASOR je krenuo u realizaciju projekta „Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije“ (Eng. Renewable Energy Policy Consensus – REPCONS) koji će se u narednih godinu dana realizovati u tri zemlje regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Projekat, koji je podržala Evropska Klimatska Fondacija, treba da podstakne brži proces energetske tranzicije kroz definisanje prioriteta energetskih politika, uspostavi dijalog eksperata u regionu sa ciljem podrške izradi politika za razvoj obnovljivih izvora energije u skladu sa smernicama Energetske zajednice 2030-2050, kao i da ojača regionalnu saradnju u ovoj oblasti. 

Nosilac projekta je Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, BiH, dok su partneri u implementaciji organizacije civilnog društva Asocijacija za održivi razvoj ASOR iz Srbije, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike – CLEAN iz Crne Gore i Centar za promociju održivog razvoja – CPOR iz Srbije, koji će imati ulogu medijskog partnera na projektu.

 
Nerda logo.png
 
Picture3.png
 
Picture2.png
 
BGEN LOGO.jpg
 

Western Balkans Energy Transition Dialogue

agora_logo_4C.jpg
Picture1.png

U martu 2018.godine ASOR se priključio realizaciji projekta „Western Balkans Energy Transition Dialogue” (WeBET Dialogue) u saradnji sa Agora Energiewende, a koji je podržalo Ministarstvo za održivu energetiku i turizam Austrije i Evropska Klimatska Fondacija. 

Projekat se oslanja na  izveštaje razvoja sektora električne energije do 2050.godine sa fokusom na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Grčku, Srbiju, Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Rumuniju, a koji su nastali u okviru SEERMAP projekta (South East Europe Electricity Roadmap). Svrha projekta koji se završava marta 2019. godine je dvostruka: (i) nastaviti sa komunikacijom poruka politika nastalim iz SEERMAP projekta, i (ii) pomoći zemljama u planiranju politika za obnovljive izvore energije, sa posebnim fokusom na rešavanju trenutnih prepreka u implementaciji OIE, uključujući i prepreke vezane za troškove finansiranja projekata. Učesnici projekta su lokalni partneri iz civilnog sektora iż Makedonije, Kosova, BiH, Srbije i Crne Gore, okupljeni u regionalnom think-tank-u koji je posvećen delovanju u oblasti energetske tranzicije.

 

Kako do zajedničkog cilja – energetike sa značajno većim učešćem obnovljivih izvora energije, kakvi su nacionalni planovi i kakve su mogućnosti za sinergizme među zemljama, bila je tema konferencije U susret čistim, pouzdanim i ekonomski opravdanim energetskim sistemima jugoistočne Evrope(Towards cleans, secure and affordable Energetic Systems in Southeast Europe) koja je održana u Beču, 16. novembra 2018.
Više pročitajte ovde…

„Studija smanjenja rizika za OIE, Studija slučaja za Srbiju i Grčku“; New Climate Institute, Agora Energiewende, ASOR, 2019 – Executive Summary - link

Unlocking Low Cost Renewables in South East Europe - link


Mobilizacija i uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji

U februaru 2018. godine ASOR je krenuo sa realizacijom projekata Mobilizacija i uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji” u partnerstvu sa Evropskom klimatskom fondacijom. Projekat uključuje donosioce odluka, predstavnike industrijskog sektora i organizacije civilnog društva koje su aktivne u oblasti održive energetike u Srbiji.

Osim sto ima za cilj da promeni pristup kreiranju energetske politike u zemlji uspostavljajući mehanizme uključivanja ciljanih zainteresovanih javnosti u taj proces, projekat takođe teži da suštinski doprinese unapređenju nacionalne energetske regulative kreiranjem preporuka za njenu implementaciju kroz saradnju sa različitim sektorima i  korisnicima energetske politike. 

Prva radionica

29. mart 2018.

U okviru projekta „Mobilizacija i uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji”  29. marta 2018. godine održana je prva po redu radionica u formi kvalitativne fokus grupe, na kojoj je prisustvovalo više od 20 predstavnika organizacija civilnog društva. Na radionici su predstavljene trenutne obaveze Srbije u okviru Energetske zajednice, šta je čeka u pregovorima sa Evropskom unijom, kao i šta EU priprema u četvrtom energetskom paketu.

Pročitajte više ovde.

 

Druga radionica

08. maj 2018.

Asocijacija za održivi razvoj (ASOR) uz podršku Privredne komore Srbije, 08. maja 2018. godine održala je  drugu po redu radionicu u formi fokus grupe, na kojoj su prisustvovali predstavnici industrijskog sektora. Kvalitativne radionice sa stručnom i zainteresovanom javnošću deo su projekta koji ASOR realizuje u saradnji sa Evropskom klimatskom fondacijom a fokusiran je na  mobilizaciju i uključivanje ciljane zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji.  Prva radionica bila je posvećena organizacijama civilnog društva, a na trećoj radionici predstaviće se zaključci sa prve dve i to donosiocima odluka.

Pročitajte više ovde.

 

U okviru projekta „Mobilizacija i uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji” 12. septembra 2018. godine održana je treća po redu radionica u formi fokus grupe namenjena prevashodno javnom sektoru, na kojoj su prisustvovali predstavnici ministarstva energetike, javnih preduzeća, regulatornog tela, kao i kabineta predsednice vlade. 

Pročitajte više ovde.

TREĆA radionica

12. septembar 2018.


Projekat BEA - Building Efficiency Accelerator

 

Grad Beograd je početkom 2018. godine zvaršio realizaciju dvogodišnjeg projekta “Akcelerator efikasnosti u zgradama” (BEA), koji je realizovan u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Svetskim institutom za resurse (WRI) iz Vašingtona. Na projektu je učestvovao Prof Dr Miroslav Kopečni ispred Asosijacije za održivi razvoj, kao član Koordinacione grupe.

Kako je glavni cilj projekta BEA izrada i usvajanje nove politike Grada na polju energetske efikasnosti u zgradama, uvažavajući novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, izrađen je Priručnik o energetskoj efikasnosti u stambenim zgradama i kućama, koji sadrži detaljno opisane mere koje građani mogu da preduzimaju na energetskoj sanaciji svojih objekata, sa procedurama.

Priprema potpune energetske obnove Osnovne škole “Vlada Obradović-Kameni” na Ledinama, pokazaće i praktičnu primenu predloženih mera.

Priručnik o energetskoj efikasnosti u stambenim zgradama i kućama možete preuzeti ovde.


Razvoj sektorskih politika

 

ASOR učestvuje u radu radnih grupa na razvoju sektorskih politika u okviru projekta „Konkurentnost i zapošljavanje” Ministarstva privrede Republike Srbije.  Odabrani su sektori (prehrambena industrija, mašine i oprema, guma i plastika, drvo i nameštaj) koji imaju najviše potencijala za intenzivan razvoj, ostvarivanje najveće dodate vrednosti, najveći potencijal za izvoz i nove investicije, kao i kapacitete da pokrenu održivi rast i razvoj privrede Srbije. Radne grupe imaju zadatak da sveobuhvatno razmotre mogućnosti razvoja naše industrije po sektorima, i da sačine platformu za uključivanje privrednih potencijala Srbije u buduće projekte, koji će biti finansirani i podržani od strane fondova EU. Predložene platforme će biti najšire diskutovane od strane stučne javnosti, privrede i naučnih institucija, kroz čitav niz javnih debata u formi okruglih stolova i radionica.


ENERGIJA ZA HRANU

 

Projekat ENERGIJA ZA HRANU baziran je na razvoju energetski samoodrživih i funkcionalnih poljoprivrednih celina, u kome ključnu ulogu ima povezivanje poljoprivrednika u energetske zadruge.  Na ovaj način se lokalna zajednica uključuje u projekte povezane sa energetikom,  poljoprivrednici stavljaju u aktivnu poziciju proizvođača energije, a razvoj energetike stavlja u funkciju proizvodnje hrane.

Uz jačanje kapaciteta i znanja o energetski održivim selima, aktivnosti na projektu podrazumevaju sagledavanje povezanosti privrednih aktivnosti sa energetskim tokovima i raspoloživim potencijalima biomase i ostalih vidova obnovljivih izvora energije, uz uvažavanje energetske infrastrukture i energetskog bilansa na ciljnom području.

Implementacijom projekta se postiže povećanje ekonomske moći lokalne zajednice i stvaranje dodate vrednosti kroz diversifikaciju poljoprivredne proizvodnje i otvaranja novih prerađivačkih kapaciteta; zadržavanje stanovništva; poboljšanje životnog standarda i poslovnog okruženja uz pozitivan uticaj na životnu sredinu.


ENERGIJA ZA OBRAZOVANJE

 

Projekat ENERGIJA ZA OBRAZOVANJE deo je projekta Energetski samoodrživog sela posvećen poboljšanju uslova rada obrazovnih ustanova, edukaciji o održivom razvoju i osmišljavanju perspektive za ostanak mladih u lokalnoj zajednici.

Kroz niz informativno/edukativnih radionica dolazi se do formiranja centralnog komunikacijskog punkta koji bi predstavljao izvor informacija o obnovljivim izvorima energije i postao nosilac ekološkog aktivizma na lokalnom nivou.


ENERGIJA ZA ZELENI BIZNIS

 

Projekat ENERGIJA ZA ZELENI BIZNIS je u osnovi saradanja sa realnim sektorom, koja podrazumeva analizu i procenu energenata i potrošnje energije, planiranje mera za uštedu energije i pripremu projektata primene novih, energetski efikasnih tehnologija, u cilju povećanja profitabilnosti poljoprivredne delatnosti.

U idealnom slučaju se postiže energetska samostalnost kroz upotrebu lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, a poljoprivrednik postaje upravljač energetskim i finansijskim resursima, uz poštovanje principa održivog razvoja i zaštite životne sredine.

U novostvorenom ekonomskom i ekološkom okruženju otvara se novi prostor za razvoj i usavršavanje poljoprivredne proizvodnje.