programski odbor

Prof miroslav kopečnI

Programski direktor

Odnosi sa javnom upravom i zainteresovanim stranama

Profesor Kopečni je pasionirani istraživač u oblasti energetike, dugogodišnji direktor naučnog Instituta, profesor na beogradskom univerzitetu, šef kabineta Potpredsednika Vlade Republike Srbije, ambasador Republike Srbije u Slovačkoj.

Tokom bogate predavačke karijere boravio je na univerzitetima Ohajo Stejt, San Diego Stejt i Karlsrue. Objavio je brojne radove vezane za analizu štetnih materija u životnoj sredini, učestvovao kao predavač na brojnim skupovima sa temom održivog razvoja i energetike. Tokom svoje karijere ostvario je brojne kontakte sa inostranim institucijama i pojednicima koji se bave sličnim temama i dele isti entuzijazam ka realizovanju projekata iz pomenutih oblasti.

Ljubav ka prirodi spaja sa strašću ka fotografiji.

DR dragoljub dakić

Član Programskog odbora

Tehnologija i inovacije

Dr Dragoljub Dakić je renomirani istraživač u oblasti termodinamike. Pored brojnih naučnih radova objavljenih u nekim od najznačajnijih svetskih publikacija, Dr Dakić je svoje znanje primenio u kreiranju inovativnih energetskih postrojenja koje odlikuje visok stepen energetske efikasnosti.

Jedan je od retkih naučnika koji uspešno spaja najviša teorijska znanja sa konkretnim rešenjima o čemu svedoči veliki broj završenih postrojenja koje danas rade u Srbiji i u inostranstvu.

Aktivni je istraživač u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta u Vinči i Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

dr stojan jevtić

Član Programskog odbora

Poljoprivreda i zadrugarstvo

Dr Stojan Jevtić je vodeći stručnjak u oblasti poljoprivrede, održivog razvoja i zadrugarstva. Naučnu karijeru ostvario je na Institutu za poljoprivredu, učestvujući u brojnim istraživanjima u zemlji i inostranstvu. Iskustvo istraživača uspešno je primenio u javnoj upravi promovišući značaj poljoprivrede, a posebno zadrugarstva.

Dugogodišnji predsednik Zadružnog saveza Srbije, Ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, direktor Instituta za istraživanja u poljoprivredi Srbija, ambasador Republike Srbije u Belorusiji.

Dr Stojan Jevtic je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

borivoje matić

Izvršni direktor projekata

Borivoje dolazi u kontakt sa obnovljivim izvorima energije kroz porodičnu firmu u kojoj je stekao osnovna predznanja. Svoja znanja i veštine iz pomenute oblasti nadograđuje kroz privredni i nevladin sektor kao i učešćem na brojnim konferencijama u zemlji i regionu. Osnivač ASOR – a u kojem obavlja funkciju direktora od samog osnivanja.

 

vesna maljević

Koordinator projekata

Od 2008. godine Vesna radi na projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije. Realizacijom brojnih projekata i saradnjom sa vodećim domaćim i stranim institucijama, bogato iskustvo koristi za promovisanje održivog korišćenja energije i koncepta zelene ekonomije, kao i zadružnog povezivanja u cilju energetske samoodrživosti.

Ubeđena da dela govore više od reči, zajedno sa kolegama u ASOR-u, ideje pretvara u konkretno realizovane projekte. 


ekspertski tim

maja turković

Maja je stručno znanje iz oblasti energetike primenjivala i usavršavala u naučnom institutu, javnoj upravi i privatnom sektoru.

Jedan od pionira u oblasti energije vetra, Maja poslednjih godina fokus istraživanja i inovacija usmerava ka integralnom promišljanju obnovljivih izvora energije i sagledavanju ekoloških, ekonomskih i socioloških prednosti koje donosi njihova primena.

Maja ima master sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i MBA sa Imperial College London.

Željko Đurišić

Prof. Dr Željko je vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za elektroenergetske sisteme. 

Na osnovnim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predaje predmete: Mehanika, Elementi elektroenergetskih sistema, Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema, Elektrane, Razvodna postrojenja i Obnovljive izvore energije. Angažovan je na master studijama na predmetima Digitalne relejne zaštite i Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima. Na doktorskim studijama predaje predmete Vetroenergetika i solarna energetika, Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem i Uzemljivački sistemi. Od 2009. godine radi na Elektrotehničkom fakuletu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde predaje predmet Kvaliteta električne energije.

Oblasti naučnoistraživačkog rada kojima se do sada bavio su: obnovljivi izvori energije, digitalne relejne zaštite, električne mašine, kvalitet električne energije i plazma tehnologije tankih prevlaka. Koautor je tri knjige i autor/koautor oko 200 naučnih/stručnih radova, od kojih je 20 publikovano u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada kao u zemlji tako i u inostranstvu, recezent međunarodnih časopisa, učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata i rukovodio izradom više studija iz oblasti vetroenergetike.

 

Varvara Aleksić

Varvara je pravnica za energetiku i životnu sredinu sa više od 3 godine radnog iskustva u međunarodnim organizacijama i vladinom sektoru.

U Sekretarijatu Energetske zajednice specijalizovala se u oblasti prava zaštite životne sredine i energetike radeći na proceni transpozicije i monitoringu implementacije prava Energetske zajednice. U Evropskoj komisiji (DG Environment) nastavila je rad u oblasti zaštite životne sredine sa fokusom na sektor zaštite voda i proces pregovaranja sa zemljama Zapadnog Balkana, dok je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije bila angažovana kao pravnik lingvista za oblasti životne sredine i energetike.

Veruje da doprinos svakog pojedinca pravi razliku u procesu zaštite životne sredine. Svoj angažman vidi kao priliku da kroz promociju održivih energetskih politika i obnovljivih izvora energije da svoj profesionalni doprinos u očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije.