ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU KREIRANJA ENERGETSKE POLITIKE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

15. mart 2018.

Institut za energetski menadžment iz Sofije, uz podršku Ministarstva energetike Republike Bugarske, organizovao je jednodnevnu konferenciju na temu “Uloga nevladinih organizacija u unapređenju energetske politike i pravnog okvira u oblasti energetike - Izazovi u Jugoistočnoj Evropi".

Konferencija je održana 15. marta 2018. godine u Sofiji i deo je događaja organizovanih pod okriljem predsedavanja Bugarske Savetom EU. 

Ključni cilj događaja bio je da se razmotri do koje mere se čuje glas nevladinog sektora u procesu formulisanja i sprovođenja energetske politike na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ovo je aktuelno pitanje u kontekstu trenutnih debata u EU sa nekoliko aspekata, što svakako zahteva više javnog konsenzusa  -predsedavanje EU, zaštita potrošača, razvoj tržišta i energetsko siromaštvo, uloga uglja, nuklearnih elektrana i obnovljivih izvora u kontekstu klimatskih promena, uloga novih tehnologija, pitanje transparentnosti zakonodavnog i regulatornog okvira. Poseban fokus je stavljen na Jugoistočnu Evropu i zemlje Zapadnog Balkana, koji su stavljeni u sveobuhvatni evropski okvir – što se čini opravdanim na osnovu sve veće objektivne potrebe za bliže upoznavanje ovog evropskog regiona u smislu političkih i zakonodavnih dešavanja koje sprovode.

Skup je otvorio gospodin Maroš Ševčević, potpredsednik Evropske Komisije; a panelisti su, izmedju ostalih, bili gospodja Temenuzka Petkova, ministar Energetike Republike Bugarske, gospodin Janez Kopač, direktor Energetske zajednice i prof. Ivan Ivanov, Predsednik bugarske Regulatorne komisije za energetiku i vodne resurse. 

Na konferencji je kao jedini panelista iż regiona Zapadnog Balkana učestvovala gospodja Maja Turkovic, iż Asocijacije za održivi razvoj, koja je govorila o ulozi organizacija civilnog društva u Srbiji u procesu kreiranja nacionalne energetske politike. Maja je istakla potrebu za većim uključivanjem civilnog društva u formalni proces kreiranja održive energetske politike, ističući potrebu za saradnjom civilnog sektora sa lokalnom industrijom i sa stručnom javnošću, koji su nedovoljno uključeni u ove procese. Velike mogućnosti za veću inkluziju civilnog sektora ona vidi kroz postojeću platformu EU Konventa za pristupanje EU, uz istovremeno jačanje kapaciteta organizacija civilnog sektora kroz specijalizaciju, i regionalne inicijative.

Link ka internet prezentaciji konferencije: www.conference-bg.com